Põhikiri

MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva põhikiri


1. ÜLDSÄTTED

1.1. Jalgpalliklubi FC Elva (edaspidi klubi) on jalgpalli propageerimiseks, arendamiseks ning toetamiseks loodud mittetulundusühing. Klubi on heategevuslik ja klubi eesmärk on jalgpallialase tegevuse tõhustamine, abi osutamine tingimuste loomisel jalgpalli harrastamiseks ja arenguks, spordimeisterlikkuse omandamine ning tõhustamine.
1.2. Klubi tegutseb avalikes huvides.
1.3. Klubi asukoht on Elva linn.
1.4. Klubi on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik. Klubil on õigus omandada varalisi ja mittevaralisi õigusi, kanda kohustusi, esineda oma nimel kohtus, tal on oma vara, iseseisev bilanss ja sümboolika.
1.5. Klubi tegevus rajaneb vabatahtlikkusel, tema liikmete ühisel tegutsemisel, klubi juhtorganite valitavusel ning valitud juhtorganite regulaarsel aruandlusel klubi liikmete ees.
1.6. Klubi juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast ja muudest õigusaktidest ning järgib spordiliikumises rahvusvaheliselt tunnustatud norme.
1.7. Oma kohustuste täitmise eest vastutab klubi kogu oma varaga. Klubi liikmed ei vastuta klubi kohustuste täitmise eest. Klubi ei vastuta oma liikmete kohustuste täitmise eest.


2. TEGEVUSE EESMÄRK JA SELLE SAAVUTAMISE VAHENDID
2.1. Klubi tegevuse eesmärk on jalgpalli propageerimine spordiliikumises, sportliku tervistava tegevuse arendamine, spordipropaganda, treening- ja võistlustingimuste loomine oma liikmetele, samuti spordiliikumise toetamine sporti toetavate füüsiliste ja juriidiliste isikute toetuste ja annetuste abil ning oma tuluürituste ja finantstegevuse kaudu.
2.2. Kõik äri- ja ettevõtlustegevusest saadud tulud, millest on maha arvatud ettevõtlusega seotud kulud, tuleb kasutada vähemalt 90% ulatuses avalikes huvides.
2.3. Oma tegevuse eesmärgi saavutamiseks ja saavutatu hoidmiseks klubi:
2.3.1. populariseerib jalgpalli;
2.3.2. kaasab noori ja teisi sportlikest eluviisidest huvitatuid tervise- ja võistlusspordiga tegelemisele, sisustab nende vaba aega;
2.3.3. annab välja spordialaseid trükiseid ja müüb neid;
2.3.4. teeb reklaami, korraldab loteriisid, korjandusi ja muid tuluüritusi;
2.3.5. esindab klubi liikmeid teiste spordiorganisatsioonide juhtorganites ja nende poolt korraldatavatel üritustel Eestis ja välisriikides;
2.3.6. korraldab rahvusvaheliste sidemete laiendamist ning klubi sportlaste ja treenerite vahetamist ja stažeerimist koostöös välismaa spordiklubide ja spordiorganisatsioonidega;
2.3.7. täidab muid ülesandeid, mis tulenevad spordialase tegevuse arendamise vajadusest (võistluste korraldamine jms.);
2.3.8. võib anda oma vahenditest treeneritele ja liikmetele spordialaseks tegevuseks tasuta riietust, jalatseid ja muid sporditarbeid;
2.3.9. klubi halduskulud vastavad tema tegevuse iseloomule ja põhikirjalistele eesmärkidele.

3. KLUBI VARA
3.1. Klubi põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks korraldavad klubi juhtorganid finantsmajanduslikku tegevust.
3.2. Klubi finantsmajandusliku tegevuse eesmärk ei ole majandusliku kasu saamine.
3.3. Klubi on oma vara omanik. Klubi omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik klubi põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.
3.4. Klubi vara moodustub:
3.4.1. liikmete maksudest;
3.4.2. füüsiliste ja juriidiliste isikute varalistest eraldistest ja annetustest;
3.4.3. põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest (võistlused, seminarid, kursused, loteriid, teenuste osutamine, vara müük);
3.4.4. muul viisil, mis ei ole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
3.5. Klubile laekunud sihtotstarbelisi annetusi kasutatakse vastavalt annetaja soovile, kui see pole vastuolus seaduse või käesoleva põhikirjaga.
3.6. Klubi peab raamatupidamise arvestust ja tasub riiklikke ja kohalikke makse seadusega sätestatud korras.
3.7. Klubi ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajatele, liikmetele, juhtimis- ja kontrollorgani liikmetele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmetele.
3.8. Klubi liikmel ei ole õigust klubi varale ja klubil ei ole õigust klubi liikme varale.

4. KLUBI LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1. Klubi liikmeks võib olla füüsiline või juriidiline isik, kes soovib arendada klubi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust.
4.2. Klubi liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise otsustab klubi juhatus.
4.3. Klubi liikmel on õigus:
4.3.1. osaleda klubi tegevuses kooskõlas tema tegevuse eesmärkide ja ülesannetega;
4.3.2. võtta klubi poolt korraldavatest üritustest osa soodustatud tingimustel;
4.3.3. esitada klubi organitele ettepanekuid klubi töö parandamiseks ja arupärimisi klubi tegevust puudutavate küsimuste kohta;
4.3.4. osaleda klubi üldkoosolekul ja esitada seal ettepanekuid ning parandusi klubi töö parandamiseks ja täiustamiseks;
4.3.5. tutvuda klubi dokumentatsiooniga;
4.3.6. esitada klubi juhtorganitele taotlusi stipendiumite, ergutuste ja toetuste saamiseks;
4.3.7. kasutada kehtestatud korras klubi sümboolikat, inventari, ruume, väljakuid ja muud vara; 4.3.8. lahkuda klubist oma vabatahtliku otsuse alusel. Klubist välja astumiseks tuleb esitada klubi juhatusele kirjalik avaldus. Klubi liikme sellekohase avalduse peab juhatus läbi vaatama ühe kuu jooksul avalduse esitamisest. Klubi liige loetakse lahkunuks alates sellekohase otsuse vastuvõtmise päevast klubi juhatuse poolt.
4.4. Klubi liige on kohustatud:
4.4.1. tundma ja täitma klubi põhikirja ja kodukorra nõudeid, samuti klubi juhtorganite otsuseid ka oma eriarvamuse korral;
4.4.2. tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses sisseastumis- ja liikmemaksu;
4.4.3. hoidma ja säästlikult kasutama klubi valduses, kasutuses ja käsutuses olevat vara ning osalema selle hooldamisel, korrastamisel, hankimisel või loomisel;
4.4.4. osalema aktiivselt klubi tegevuses;
4.4.5. kasutama klubi võistlus- ja treeningriietust ning inventari, klubi nime ja sümboolikat klubi poolt ettenähtud korras;
4.4.6. propageerima terveid eluviise.
4.5. Klubi liikme võib juhatuse otsusega klubist välja arvata või tema liikmeksoleku peatada, kui: 4.5.1. tema tegevus on vastuolus klubi põhikirja või klubi juht- ja kontrollorganite otsustega; 4.5.2. ta on mõjuva põhjuseta jätnud tähtajaks tasumata liikmemaksu.
4.6. Liikmeksoleku peatamise ajaks kaotab klubi liige õiguse esindada klubi võistlustel ja muudel üritustel.

5. KLUBI JUHTIMINE JA KONTROLL
5.1. Klubi kõrgeim organ on klubi üldkoosolek, kes valib juhatuse, kuhu kuulub minimaalselt kaks ja maksimaalselt kümme liiget.
5.2. Klubi juhatus võib määrata ametisse klubi presidendi ja klubi tegevjuhi.
5.3. Klubi üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.
5.3.1. Korraline üldkoosolek on möödunud aasta aruande ning järgmise aasta eelarve ja tegevusplaani läbivaatamiseks ja kinnitamiseks, samuti juhatuse korralisteks valimisteks. üldkoosolek kutsutakse kokku kolme kuu jooksul pärast aruandeaasta lõppu.
5.3.2. Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku järgmistel juhtudel: - klubi juhatuse enda initsiatiivil - 1/10 klubi liikmete nõudmisel Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise nõue esitatakse kirjalikult, näidates ära kokkukutsumise põhjused (päevakorraküsimused). Erakorraline üldkoosolek peab kokku kutsutud olema ühe kuu jooksul vastava taotluse esitamise päevast arvates.
5.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt pooled klubi liikmed. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
5.5. Üldkoosoleku ainupädevusse kuulub klubi:
5.5.1. põhikirja muutmine;
5.5.2. kodukorra (reglemendi) kinnitamine ja muutmine;
5.5.3. juhatuse liikmete arvu määramine, juhatuse liikmete ja revidendi valimine ja tagasikutsumine;
5.5.4. juhatuse liikme volituste pikendamine;
5.5.5. sisseastumis- ja liikmemaksu suuruse ning tasumise korra kehtestamine;
5.5.6. juhatuse tegevusaruande kuulamine ja klubi majandusaasta aruande kinnitamine;
5.5.7. revidendi aruande kinnitamine;
5.5.8. juhatuse poolt tööle võetud tegevjuhi ametisse kinnitamine ja ametist vabastamine;
5.5.9. tuleva aasta eelarve ja tegevuskava kinnitamine;
5.5.10. sümboolika ja selle kasutamise korra kehtestamine;
5.5.11. ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine.
5.6. Üldkoosolekul on õigus otsustada ka muid klubi tegevust puudutavaid küsimusi.
5.7. Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib klubi tegevust juhatus, mis valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks. Lubatud on juhatuse liikmete korduvvalimine, samuti nende volituste pikendamine ja tagasikutsumine enne volituste lõppemist.
5.8. Klubi juhatus:
5.8.1. korraldab ja juhib klubi tegevust;
5.8.2. otsustab uute liikmete vastuvõtu küsimused, samuti liikmete väljaarvamise küsimused;
5.8.3. peab arvestust klubi liikmeskonna kohta;
5.8.4. kutsub kokku üldkoosoleku, valmistab ette selle päevakorra, vajaliku info ja dokumendid;
5.8.5. koostab ja kinnitab klubi poolt korraldatavate võistluste ja ürituste kava ja juhendid;
5.8.6. tagab üldkoosoleku otsuste elluviimise;
5.8.7. määrab klubi esindusvõistkondade osavõtu kohalikest, vabariiklikest ja rahvusvahelistest võistlustest;
5.8.8. määrab klubi esinduste osavõtu rahvusvahelistest üritustest vastavalt sõlmitud lepingutele;
5.8.9. lahendab muid klubi tegevust puudutavaid küsimusi, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse;
5.8.10. töötab välja stipendiumide statuudi nende taotlemiseks ja määramiseks avaliku konkursi alusel;
5.8.11. määrab stipendiumid vastavalt avaliku konkursi tulemustele.
5.9. Klubi võib kõigis õigustoimingutes esindada iga juhatuse liige.
5.10. Klubi juhatus on otsustusvõimeline, kui kohal on üle poole selle liikmetest. Juhatuse istungi kutsub kokku ja seda juhatab tegevjuht, teme äraolekul juhatuse liige. Juhatuse istung kutsutakse kokku vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis. Juhatuse liige peab juhatuse istungi kokku kutsuma ka siis, kui seda nõuab vähemalt 1/3 juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu avalikul hääletusel juhatuse koosolekus osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
5.11. Klubi tegevjuht:
5.11.1. juhib ja organiseerib klubi tegevust tervikuna ning vastutab klubi käekäigu eest;
5.11.2. võtab ametisse ja vabastab ametist kõik klubi palgalised ja mittepalgalised töötajad;
5.11.3. sõlmib klubi nimel lepinguid;
5.11.4. omab õigust esindada klubi suhtlemisel teiste füüsiliste ja juriidiliste isikutega ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse organitega nii Eestis kui välisriikides;
5.11.5. täidab teisi käesolevast põhikirjast tulenevaid, samuti üldkoosoleku või juhatuse poolt talle pandud ülesandeid.
5.12. Allkirjaõigus klubi nimel on klubi presidendil ja juhatuse esimehel.
5.13. Klubi tegevjuht on palgaline või mittepalgaline töötaja, kes juhib ja koordineerib klubi igapäevast tööd. Klubi tegevjuht saab ülesanded ning annab oma tegevusest aru juhatusele.
5.14. Üldkoosoleku poolt valitud president kontrollib klubi tegevuse vastavust seadustele ja käesolevale põhikirjale ning revideerib klubi juhatuse finantsmajanduslikku tegevust, samuti klubile eraldatud vahendite kasutamise sihipärasust. Revisjon viiakse läbi klubi tegevusaasta jooksul vähemalt üks kuu enne aastaaruande arutamist üldkoosolekul. Vajaduse korral võib revident teha jooksvat kontrolli.
5.15. Revident ei või kuuluda juhatuse koosseisu.

6. KLUBI ÜHINEMINE, JAGUNEMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE
6.1. Klubi on asutatud määramata tähtajaks. Klubi võib ühineda või jaguneda või lõpetatakse üldkoosoleku otsuse alusel, mis on vastu võetud üle poolte koosolekul osalenud klubi liikmete häälteenamusega.
6.2. Klubi lõpetatakse:
6.2.1. üldkoosoleku otsusega;
6.2.2. kohtuotsuse alusel;
6.2.3. pankrotimenetluse alustamisel klubi vastu;
6.2.4. kui klubi liikmete arv langeb alla kahe;
6.2.5. muudel õigusaktides sätestatud alustel.
6.3. Klubi lõpetamisel muul alusel kui kohtuotsusega, valib üldkoosolek likvideerimiskomisjoni.
6.4. Klubi tegevuse lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule. Klubi ei või allesjäänud vara anda liikmetele.